Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > S’obre el procés per ...
 
Dimecres, 10 de febrer de 2016

S’obre el procés per actualitzar les unitats de competència acreditades en el període transitori (2004-2009)

Les persones que van participar entre els anys 2004 i 2009 en processos d’acreditació de l’experiència professional, si no han obtingut el cicle formatiu complet, poden actualitzar les unitats de competència acreditades


En aquells processos, els aspirants van acreditar unitats de competència dels títols de formació professional LOGSE. L’aprovació d’una nova la llei d’educació, de LOGSE a LOE, ha fet que la majoria dels cicles hagin estat substituïts i que les unitats de competència també hagin canviat.

D’acord amb la RESOLUCIÓ ENS/2394/2014, de 15 d’octubre (DOGC 6739 de 30 d’octubre), d’actualització de les unitats de competència acreditades en el període transitori establert pel Reial decret 942/2003, de 18 de juliol, a les unitats de competència corresponents a les titulacions que desenvolupen la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, es poden reconèixer les unitats de competència equivalents a les acreditades.

En cas que el cicle no hagi estat substituït encara, la resolució preveu que quan es publiqui se n’establirà la correspondència.

Per poder fer-ne l’enregistrament i la certificació corresponent, cal que l’Institut Català de les Qualificacions Professionals disposi de les dades personals actualitzades i completes. Per fer-ho cal accedir a l’enllaç, seguir les instruccions per actualitzar les dades i fer arribar la declaració jurada corresponent signada per correu postal a:

Institut Català de les Qualificacions Professionals
A/A Actualització Unitats de competència
Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona

En cas tenir-hi interès, és convenient que les persones facin la sol·licitud abans del 30 d’abril de 2016.

Un cop s’hagin actualitzat les dades, l’Institut Català de les Qualificacions Professionals estarà en disposició d’emetre el certificat i enviar-lo a l’adreça facilitada per la persona.

Aquestes unitats de competència acreditades es poden utilitzar per a l’obtenció de certificacions parcials acumulables i certificats de professionalitat, emesos pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i també per a la convalidació de mòduls professionals dels títols de formació professional inicial, del Departament d’Ensenyament.